This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Výrobce

Carbickova Crowns s.r.o.

se sídlem Mydlářská 105, 46010 Liberec, Česká republika

IČO: 10834184

DIČ: CZ10834184

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Liberce

pro prodej zboží prostřednictvím internetové stránky carbickovacrowns.com

 

1. Úvodní Ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) výrobce Carbickova crowns s.r.o., se sídlem Mydlarska 105, 46010 Liberec, IČO: 10834184, DIČ: CZ10834184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném magistrátem města Liberec (dále jen „ prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „ kupující“) prostřednictvím internetové stránky www.carbickovacrowns.com (dále jen „ internetový obchod“).

1.2.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4.   Komunikace mezi nakupujícím a prodávajícím je uskutečňována výhradě prostřednictvím e-mailu iwantcrown@carbickovacrowns.com (dále jen „ e-mail“).


2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.   Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.2.   Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím e-mailem a vyrobit zboží podle přání kupujícího.

2.3.   Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení přijetí objednávky informován e-mailem.


3. Cena zboží a platební podmínky

3.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prostřednictvím online platební brány společnosti Stripe;

3.2.   V případě platby platební bránou je kupní cena splatná okamžitě.

3.3.   O přijetí platby je kupující informován e-mailem.

3.4.   Pokud kupující zakoupí nebo mu byl zakoupen dárkový poukaz v určité finanční hodnotě a nevyužije ho v celé hodnotě, prodávající není povinen uhradit kupujícímu cenový rozdíl mezi hodnotou poukazu a hodnotou zakoupeného zboží.


4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3.   Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

4.4.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

4.5.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než je zboží prodávajícímu navráceno.

4.6.   Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním. Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.

4.7.   Náhradu škody vzniklé na vraceném zboží hradí kupující v plné výši.

4.8.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.9.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5. Výroba

5.1.   Veškerý sortiment prodávajícího dostupný v internetovém obchodě je ruční výroby a každý vyrobený kus je unikát. Uvedené fotografie výrobků jsou vzorové. Finální produkt se může od uvedené fotografie mírně lišit.

5.2.   Prodávající si vyhrazuje určitý čas na výrobu objednávky, která je stanovena na základě dostupnosti výrobku (skladem/na objednávku), složitosti výrobku, aktuálním množství objednávek a ročním období (dále jen „ doba výroby“). Doba výroby je stanovena pro každý výrobek individuálně a mění se v závislosti na výše uvedených faktorech. Doba výroby je uvedena u každého výrobku.

5.3.   Na žádost kupujícího lze dobu výroby po předchozí domluvě zkrátit a to pouze pokud je to v možnostech prodávajícího.

5.4.   Komponenty výrobků jsou jejich nedílnou součástí. Výrobce si však vyhrazuje právo na změnu komponentu výrobku uvedeného na produktové fotografii. Veškeré použité komponenty jsou z bižuterních materiálů s vysokou mírou kvality galvanizace, není-li uvedeno jinak.

5.5.   Výrobek bude dodán kupujícímu s barvou galvanizace komponentu uvedenou v popisu produktu nebo na produktové fotografii, není-li uvedeno jinak. Barvu galvanizace komponentu je po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu možné změnit (pokud je to v možnostech prodávajícího).

 

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.   Zboží bude odesláno prostřednictvím společnosti Česká pošta s. p. (dále jen „ Česká pošta“). Zboží bude odesláno dle způsobu dopravy zvoleného v objednávce, není-li po předchozí domluvě prostřednictvím emailu stanoveno jinak. V rámci standardního poštovného pro objednávky v ČR s platbou platební bránou se jedná o doporučené psaní (RR) nebo doporučený balík (BA) v závislosti na velikosti objednaného zboží. Při přepravě zboží mimo ČR se jedná doporučené psaní (RR) nebo doporučený balík (CS) v závislosti na velikosti objednaného zboží.

6.4.   Po předchozí domluvě je možné odeslat zboží expresní službou EMS (pouze ČR) a UPS (worldwide), která je zpoplatněna individuálně.

6.5.   Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny poštovného v závislosti na aktuálním ceníku České pošty a UPS.

6.6.   V ceně poštovného je zahrnuto balné, které je určeno na základě povahy zboží.

6.7.   O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.


7. Práva z Vadného plnění

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.   Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


8. Reklamační řád

8.1.   Reklamační řád vychází z ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na obchodní zboží (dále jen „ zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „ reklamace“).

8.2.   Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

8.3.   Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

8.3.1. mechanickým poškozením zboží;

8.3.2. prokazatelně nesprávným užíváním;

8.3.3. prokazatelným používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jednoznačně vyplývá z povahy věci;

8.3.4. prokazatelně nesprávným skladováním, které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

8.4.   Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

8.5.   Zboží musí být odesláno na adresu provozovny nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním nebo nevhodným skladováním. Zboží musí být zabalené ve vhodném obalu (nejlépe stejném, v jakém bylo doručeno) vhodným způsobem, které jednoznačně vyplývá z povahy věci, aby nedošlo k možnému poškození zboží při přepravě.


9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČ: 00020869 a internetovou adresou: http://www.coi.cz .

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.  Zasílání obchodních sdělení

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují předchozí domluvu e-mailem.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Vladimír Škarda, Mydlářská 105, 46010 Liberec, e‑mail: iwantcrown@carbickovacrowns.com, telefon +420 725 044 852.


Poslední aktualizace obchodních podmínek dne 29.05.2022.